Державне регулювання фондових операцій

Державне регулювання фондових операцій – сукупність важелів і методів регулювання ринку цінних паперів державою. Фондовий ринок, з одного боку, регулює біржовий комітет на підставі статуту фондової біржі, який регламентує її діяльність, містить положення про структуру управління біржі, допуск цінних паперів до біржової торгівлі, порядок оплати зборів, діяльність маклерів тощо. З іншого боку, діяльність фондової біржі регламентує держава.

Рух цінних паперів у країнах Заходу здійснюється на підставі «Закону про цінні папери» та «Закону про фондову біржу» (в Україні – Закону «Про цінні папери та фондову біржу»). Головні органи державного регулювання фондового ринку – Комісія з цінних паперів та бірж (США), Відомства нагляду за біржами (ФРН) та ін. Перші такі органи виникли у 30-ті XX ст. їхня діяльність полягає, по-перше, у нагляді за тим, щоб не виникало жодних бар'єрів щодо випуску та реалізації цінних паперів, по-друге, вони здійснюють моніторинг за повнотою інформації з боку емітентів цінних паперів – акціонерних компаній. Щоб отримати дозвіл на випуск та обіг, цінні папери повинні бути зареєстровані. Комісією з цінних паперів та бірж (на цінні папери держави або корпорацій, де гарантом є держава, ця вимога не поширюється). Для реєстрації цих паперів необхідні такі відомості галузева належність, організаційна структура та фінансовий стан фірми, наявність попередніх випусків цінних паперів та операцій з ними, умови даного випуску та випусків попередніх років, балансові звіти за три попередні роки, звіт про прибутки та збитки, розміри пакетів цінних паперів, які належать директорам компанії. Завдання Комісії, як правило, не встановлення надійності цінних паперів, а перевірка достовірності та повноти інформації про стан справ на підприємстві. Комісія не має права заборонити випуск цінних паперів низької якості, жорстко регламентується лише обґрунтованість тиражу емісії. За діяльність Комісії біржа стягує податок на її користь. Комісія також реєструє всі фондові біржі на підставі відомостей про організаційну структуру біржі, порядок допуску до членства в ній правила та норми ведення операцій. Комісія має право вживати адміністративних заходів щодо бірж та її окремих членів (призупинення членства на біржі або виключення з її членів, тимчасова заборона торгівлі цінними паперами підприємства тощо). Підлягають реєстрації в комісії усі учасники позабіржового обороту. При Комісії з цінних паперів та бірж функціонує спеціально державна «Корпорація для захисту тримачів цінних паперів». Фірми, які надають посередницькі послуги в операціях з цінними паперами, обов'язково мають бути членами Корпорації. Корпорація зобов'язана частково компенсувати тримачам акцій втрати у разі банкрутства фірм. В Україні реєстрацію випуску цінних паперів (не пізніш як за 30 днів від подання заяви й необхідних документів) здійснюють фінансові органи. Порядок реєстрації, а також інформації про їх випуск визначає Кабінет Міністрів або за його дорученням Міністерство фінансів. Це міністерство веде загальний реєстр цінних паперів. Діяльність щодо випуску та обігу цінних паперів як виняткової діяльності допускається на підставі дозволу, виданого Міністерством фінансів України. Його не може одержати торговець цінними паперами, який опосередковано або безпосередньо володіє майном іншого торговця цінними паперами вартістю понад 10% статутного фонду, в т. ч. безпосередньо – вартістю понад 5% цього фонду. Торговець цінними паперами зобов'язаний подавати фондовій біржі інформацію про всі укладені ним угоди в терміни і в порядку, визначеними правилами біржі.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.