Відтворення населення

Відтворення населення – безперервний, постійно повторюваний процес зміни поколінь через народження і смерть. Розширене відтворення населення означає збільшення кількості наступних поколінь порівняно з попередніми. Водночас природний приріст населення залежить не лише від співвідношення народжуваності й смертності, а й від особливостей вікової структури. За сучасних умов у розвинутих країнах світу внаслідок високої середньої тривалості життя покоління, що народжується, приходить на зміну не поколінню родичів, а поколінню прародичів. Тому, незважаючи на низьку народжуваність, у цих країнах відбувається розширене відтворення населення (тобто забезпечується збільшення кількості населення) навіть за умов відсутності заміни покоління родичів дитячим поколінням (тобто при звуженому відтворення населення).

Основними показниками відтворення населення є брутто- і нетто-коефіцієнт та коефіцієнт природного приросту стабільного населення. Брутто-коефіцієнт показує кількість дівчат, яких народило покоління жінок за репродуктивний період (наприклад, з 19 до 45 років) без урахування смертності. Нетто-коефіцієнт показує кількість дівчат, яких народило покоління жінок, з урахуванням смертності, та які доживають хоч б до віку матері, в якому їх народжено. Якщо цей показник у розрахунку в середньому на одну жінку менше 1, то відтворення населення має звужений характер, якщо він дорівнює 1, то відтворення населення – просте. Якщо більше 1 – відтворення населення розширене. При збереженні звуженого відтворення населення перший показник свідчить про можливість перевищення смертності над народжуваністю.

В Україні у 90-х кількість населення зменшилася більш як на 2,3 млн. осіб, що означає звужене відтворення населення. Основними економічними причинами високої народжуваності населення в слаборозвинутих країнах світу є необхідність існування великих сімей в сільськогосподарських регіонах з низьким рівнем розвитку технічних засобів пращ (передусім для отримання більших доходів), прагнення бідних батьків мати більше дітей, які б утримували їх на старості, певне зниження дитячої смертності внаслідок заходів національних урядів та окремих міжнародних організацій (насамперед, Всесвітньої організації здоров'я).

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.