Еволюція релігійних вірувань

Становлення й еволюція релігії взаємопов’язані з розвитком суспільства і людської свідомості, рівнем пізнання людиною навколишньої дійсності. Оскільки специфічною ознакою релігії є віра в існування надприродної сили, критерієм еволюції, рівня розвиненості релігії є уявлення віруючих про ці сили.

За цією ознакою в історії розвитку релігії виділяють три основні ступені:

  1. Первісні (ранні) форми релігії. До них належать: фетишизм – поклоніння неживим предметам; магія – дії та обряди, що здійснюються з метою надприродно впливати на явища природи, тварин чи людину; тотемізм – віра в надприродну спорідненість людини з тваринним і рослинним світом; анімізм – віра в душі й духів; культ предків.
  2. Політеїзм (від грец. «полі» – багато і «теос» – Бог). багатобожжя, віра в існування багатьох богів. У політеїстичних релігіях надприродне – це Бог у загальноприйнятому розумінні цього слова. Боги не стільки приховуються за предметами і явищами, скільки створюють їх і управляють ними.
  3. Монотеїзм (єдинобожжя). З початком утворення великих монархічних держав, які об’єднали під володарюванням одного правителя цілі країни і народи, політеїзм замінюється монотеїзмом – релігією єдиного Бога.

Джерело:

Лебедєва Н.Г. та ін. Релігієзнавство: Навч. посібн./ Н.Г. Лебедєва, О.Т. Джурелюк, Д.О. Самойленко. – Алчевськ: ДонДТУ, 2008. – 293 с.