Локальні релігії

У найзагальнішому контексті наступним етапом в еволюції релігії є локальні релігії ( альтернативні терміни – національні, етнічні, етнонаціональні, етнодержавні тощо), які за умов докорінних суспільних трансформацій здебільшого приходять на заміну первісній чуттєво-надчуттєвій релігійності.

Більшість дослідників пов’язують з’яву цього типу релігій із розладом родоплем’яного устрою і становленням класового суспільства, нового типу об’єднання людей у формі держави. Виникають локальні релігії в межах окремих народів і до того ж не завжди одночасно. З’ява одних датується IV тисячоліттям до н.е., а інших – ХХ ст. н.е. Формуються локальні релігії із суспільних умов існування конкретного етносу, який є їхнім творцем. Тому такі релігії далекі від подібності не лише за окремими елементами, а й за духом, за часом виникнення, за типом відношення до трансцендентного, за змістом віровчення і за культовими формами.

Водночас локальні релігії характеризуються й багатьма спільними ознаками й властивостями, що дає змогу розглядати їх як період у загальнопланетарній релігійній ґенезі:

  • всі вони відтворюють у надто загальних рисах етнорелігієгенез, в якому різні типи релігій перебувають у складних відносинах, взаємно переплітаються, впливають один на одного;
  • всі вони, сформувавшись серед одного етносу, зрослись із ним аж до злиття і тотожності (на певних етапах) й виконують роль вагомого, а інколи й вирішального модусу етноутворення та етноінтеграції;
  • локальні релігії – це результат всезростаючого релігійного синкретизму (поєднання різних компонентів первісних культів, анімістичних вірувань конкретних етносів, націй) і з’яви поняття «Бог»;
  • із з’явою такого типу релігій виникають складні релігійно-міфологічні системи, релігійно-філософські концепції побудови Всесвіту, сутності людини, характер її відносин з Богом, одновірцями, з’являються віросповідні святі книги, вчення пророків цих релігій, спасителі тощо;
  • на стадії локальних релігій уніфікується й спрощується культова діяльність, духовна влада виокремлюється від світської;
  • локальні релігії – це складний комплекс ідей, які виражають інтереси конкретного етносу і переплетені з його національною культурою, традиціями, звичаями, ментальністю, тобто це не лише черговий етап у розвитку певного релігійного комплексу, а й характеристика особливостей релігійності того чи іншого етносу.

Джерело:

Лебедєва Н.Г. та ін. Релігієзнавство: Навч. посібн./ Н.Г. Лебедєва, О.Т. Джурелюк, Д.О. Самойленко. – Алчевськ: ДонДТУ, 2008. – 293 с.