Еволюція та типи релігій

Розглянемо питання походження, розвитку релігії в історичному контексті.

Існують типологічні схеми, в контексті яких беруться до уваги певні властивості, зв’язки, функції тих чи інших релігій, виявляється їхня близькість, схожість. а відтак здійснюється класифікація. відповідно розрізняють релігії «природні і духовні», «природні і етичні», «залежності і свободи», «політеїстичні і монотеїстичні» тощо. У контексті ж історичного розвитку й поширення релігій виокремлюють ранні або первісні, етнонаціональні або локальні й світові релігії. Не зважаючи на суттєві відмінності, різні рівні «зрілості» перелічених вище релігій, у них є багато спільного. Більше того, світові релігії – буддизм, християнство, іслам, генетично пов’язані не лише з ранніми, а й етнонаціональними релігіями, запозичивши у них багато елементів вірувань і культу. Щоб глибше зрозуміти духовну сутність сучасних світових релігій, збагнути їхнє глибинне підложжя, важливо ознайомитись з їх попередниками.

Шлях пошуку, вияву Бога людиною був вельми тривалим, утаємниченим. І нині дати однозначну відповідь на характер, тенденції цього процесу неможливо. Тому дослідники часто вдаються до різного роду гіпотез, передбачень, гадок, для підтвердження яких бракує (а то й взагалі не існує) емпіричного матеріалу. Всі існуючі теорії виникнення релігії мають вирогіднісний, а отже, значною мірою, умовний характер.

Як правило, з’яву релігії пов’язують із етапом становлення символів, відправною точкою формування яких виступала доцільна предметна діяльність і відносини людей первісного суспільства, що реалізувались у формі збиральництва, полювання, землеробства тощо. Ця діяльність відображалась у свідомості людей, виробляючи певні ідеальні продукти, закріплювались у формі досвіду, навичок, звичок, прийомів поведінки, формуючи і розвиваючи вірування в межах первісної міфології, міфологічної свідомості як історично первісного способу освоєння світу.

Сучасні дані археології, етнографії дають змогу стверджувати, що найпростіші форми вірувань виникали із появою людини розумної (Homo sapiens) приблизно 40-45 тис. років тому. У ході історії у різних народів утверджувались і розвивалися відмітні релігійні системи, водночас їх еволюція підпорядковувалась певним спільним закономірностям, спільності основних форм їхньої ранньої релігійної рефлексії. Так, у межах міфологічного комплексу практично в усіх народів світу виникає схожа система вірувань, своєрідна проторелігія, до якої належать анімізм, фетишизм, тотемізм, магія.

Джерело:

Лебедєва Н.Г. та ін. Релігієзнавство: Навч. посібн./ Н.Г. Лебедєва, О.Т. Джурелюк, Д.О. Самойленко. – Алчевськ: ДонДТУ, 2008. – 293 с.