Інвестиційна діяльність

Інвестиційна діяльність – сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави з реалізації інвестицій. Інвестиційна діяльність відбувається на основі інвестування, що здійснюється громадянами, недержавними підприємствами, господарськими асоціаціями, товариствами і спілками, а також громадськими і релігійними організаціями, іншими юридичними особами, державного інвестування, що здійснюється органами влади й управління держави, областей, адміністративно-територіальних утворень за рахунок коштів бюджетів, позабюджетних фондів і позичкових коштів, а також державними підприємствами й установами за рахунок власних і позичкових коштів, іноземного інвестування, що здійснюється іноземними громадянами, юридичними особами і державами, спільного інвестування, що здійснюється українськими та іноземними громадянами, юридичними особами і державами.

 

Об'єктами інвестиційної діяльності є нові та модернізовані основні фонди й обігові кошти в усіх сферах і галузях народного господарства, цінні папери, цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності, а також майнові права.

Джерела фінансування інвестиційної діяльності – власні фінансові ресурси інвесторів (прибуток, амортизаційні відрахування, грошові нагромадження, заощадження громадян, юридичних осіб та ін.), позичені кошти інвесторів (облігаційні позики, банківські та бюджетні кредити), залучені кошти інвесторів (кошти від продажу акцій, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб), бюджетні інвестиційні асигнування.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.