Дефіцитна ринкова ціна

Дефіцитна ринкова ціна – один із функціонально-кон'юнктурних типів ринкової ціни. Формується за умови, що ринковий попит на продукцію випереджає обсяги її пропозиції. За величиною дефіцитна ринкова ціна вища за рівноважну.

Основні економічні наслідки дефіцитної ринкової ціни: 1) витісняє частину потенційних покупців (споживачів.) з ринку, 2) притягує на ринок додаткову кількість продавців (виробників) або стимулює розширення обсягів виробництва. Під впливом ринкової конкуренції і ринкової гри певних економічних сил дефіцитна ринкова ціна може перетворюватися на рівноважну ринкову ціну.

 

Питання про природу дефіцитної торгової ціни – дискусійне. Різні школи політичної економії розв'язують його по-різному. Марксистська вважає, що дефіцитна ринкова ціна формується під впливом як витратних, так і невитратних факторів (детермінант), суспільні (тобто певною мірою середні) витрати виробництва формують основу цієї ціни – ринкову (тобто також середню) вартість товарів, невитратні фактори (ступінь суспільної потреби в товарі, дефіцитності тощо) зміщують графік дефіцитної ринкової ціни, зміщують його вправо. Таке трактування дефіцитної ринкової ціни ґрунтується на одній з основних ідей марксистської економічної теорії, згідно з якою ринкова ціна і ринкова вартість товарів – різні, але близькі поняття (економічні форми). Товар коштує стільки, скільки суспільно необхідної праці витрачено на його виробництво, а його ціна складається під впливом вільної три ринкових цін у конкурентному ринковому середовищі. На думку представників марксистської політичної економи, ринковий попит і ринкова пропозиція разом з іншими факторами є детермінантами, що відхиляють ринкову ціну від її об'єктивної основи – ринкової вартості іншого погляду на природу й механізм формування дефіцитної ринкової ціни дотримуються науковці більшості шкіл західної економічної науки. Вони вважають, що поняття "дефіцитна ринкова ціна" і "ринкова вартість" товарів ідентичні, тотожні. Товар коштує стільки, яку ринкову ціну він має, скільки за нього хоче і може заплатити покупець. Дефіцитна ринкова ціна відхиляється вгору не від ринкової вартості товарів, а від рівноважної ринкової ціни. Це найпринциповіше теоретичне положення у розумінні природи дефіцитної ринкової ціни західними економістами.

Сучасні вчені-економісти вважають, що дефіцитні ринкові ціни формуються, як правило, в умовах умовно повної (квазіповної) або повної зайнятості ресурсів (матеріальних і трудових) та умовно повних (квазіповних) або повних (потенційних, максимально можливих) обсягів виробництва і ринкової пропозиції. Формування дефіцитної ринкової ціни спричиняє інфляцію попиту – одного з трьох основних типів розвитку інфляційних процесів (окрім інфляції витрат чи пропозиції і монетарної інфляції). Дефіцитна ринкова ціна в умовах повної чи квазіповної зайнятості матеріальних і трудових ресурсів виробництва сприяє раціональному розподілу ресурсів між виробниками. Сплатити її спроможні лише ті покупці (споживачі), які мають гарантію, що в їх економічній сфері ці ресурси будуть використані найкращим (найефективнішим) чином. Отже, формування дефіцитної ринкової ціни сприяє підвищенню ефективності функціонування національної економічної системи. В сучасних умовах розвитку української економіки формування дефіцитної ринкової ціни зумовлено іншим фактором ніж у класичній змішаній ринковій системі. Передусім – надзвичайно високим рівнем монополізації економіки й відсутністю зрілого конкурентного середовища. Дефіцитна ринкова ціна перетворюються на стабільний тип ринкових цін, вони не мають тенденції до швидкого перетворення на рівноважну ринкову ціну, як у класичній змішаній ринковій системі розвинутих країн Заходу.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.