Економіка комунального господарства

Економіка комунального господарства – 1) сукупність суспільно-виробничих відносин, які визначають стан і розвиток комунального господарства як галузі національної економіки та факторів, що впливають на ефективність праці й використання засобів виробництва, 2) наука, яка вивчає економічні закономірності розвитку цієї галузі, формує методологію аналізу та планування розміщення будівництва й експлуатації підприємств комунального господарства для максимального забезпечення населених пунктів елементами благоустрою, а населення – всіма необхідними комунально-побутовими послугами.

 

Економіка комунального господарства науково обґрунтовує основні напрями технічного й технологічною розвитку комунального господарства, розробляє шляхи вирішення проблем, що виникають у процесах розвитку, спеціалізації кооперації, концентрації та комбінування діяльності підприємств галузі встановлює нормативну базу для визначення потреби в мережі комунальних підприємств відповідної спеціалізації та потужності, а також для їх раціонального розміщення, виявляє резерви інтенсифікації роботи та підвищення ефективності використання технічного оснащення комунальних підприємств, а в підсумку – поліпшення комунального обслуговування населення. Важливим завданням економіки комунального господарства як науки є визначення конкретних напрямів і способів підвищення конкурентоспроможності підприємств та забезпечення конкурентоспроможності їх специфічної продукції передусім за рахунок зниження собівартості з одночасним підвищенням якості послуг і продукції. Теоретичне й практичне розв'язання цього завдання вимагає від економіки комунального господарства розробки досконалішого методологічного забезпечення потреб економічного аналізу і планування діяльності комунальних підприємств в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки та обґрунтування господарських рішень для підвищення економічної ефективності цих підприємств, розробки системи наукових принципів цінової політики тощо. Особливого значення в сучасних умовах набуває наукова розробка шляхів і засобів збереження керованості ринковою розвитку комунального господарства з боку органів місцевого та державного управління, запобігання диспропорційності в інвестуванні його окремих підгалузей тощо.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.