Балансова вартість підприємства

Балансова вартість підприємства – вартість активів підприємства, зменшена на суму його боргових зобов'язань.

Проблема формування вартості підприємства є сьогодні найважливішою для керівників, які хочуть бачити свої організації процвітаючими й конкурентоздатними в перспективі, з реальним запасом міцності.

Сучасні підходи до здійснення управління передбачають орієнтування всіх учасників та зацікавлених сторін підприємницької діяльності на максимізацію вартості фірми. Це приносить вигоди як власникам та інвесторам, так і її працівникам.

Показник ринкової вартості компанії є найважливішою комплексною фінансовою оцінкою, яка адекватно відображає економічну ефективність підприємства, його фінансову успішність та очікування щодо майбутньої доцільності діяльності. Цей показник має здатність реагувати на будь-які зміни ситуації: зниження рентабельності послуг, погіршення платоспроможності, збільшення інвестиційного ризику, втрату конкурентної сили, - що спричиняють зменшення ринкової вартості підприємства.

Тільки зростання вартості підприємства є загальною метою та критерієм ефективності для всіх учасників діяльності бізнесу і збігається з їх різносторонніми інтересами. Тому в більшості успішних західних компаніях ринкова вартість підприємства стала найважливішим об'єктом управління. Практично всі вагомі управлінські рішення (від зміни постачальника до повної реструктуризації виробництва та ліквідації цілих підрозділів) приймаються з метою збільшення вартості компанії.

Вартість бізнесу – це вартість діючого підприємства або вартість 100% корпоративних прав у діловому підприємстві.

Вартість і ціна рівні між собою тільки в умовах досконалого ринку. Вартість у прирівнюванні до майна являє собою очікувану ціну, яка повинна бути результатом конкретних умов. Ціна – це факт, який відображає те, скільки було витрачено на покупку подібних об'єктів у минулих операціях. Тільки зробивши аналіз, оцінювач може стверджувати, чи є поточна виплачена або отримана ціна відображенням вартості майна.

Процес формування ринкової вартості підприємства – це інтегруючий процес, спрямований на якісне поліпшення стратегічних й оперативних рішень на всіх рівнях організації за рахунок концентрації загальних зусиль на ключових факторах вартості. Але процес формування вартості не повинен зводитися до процесу вартісної оцінки. Його головне завдання – накреслити цілі й шляхи зміни корпоративної культури менеджера, орієнтованого на вартість. Тонкощі організаційної поведінки турбують не менше, ніж використання вартості як критерію ефективності й інструменту для прийняття рішень.

Формування ринкової вартості підприємства можливе тільки завдяки достовірній інформації, синтезованій добре налагодженою системою управління вартістю. Така ситуація сприяє тому, що керівник буде прагнути вибрати стратегію, яка максимізує вартість підприємства, оскільки його спонукають до цього конкретні фінансові цілі, встановлені для нього вищим керівництвом, що відповідає системі оцінки праці й матеріального заохочення, а також (і це, імовірно, найголовніше) постійний перегляд стратегії разом з вищим керівництвом.

Процес формування ринкової вартості підприємства розуміють як об'єднання вартісного мислення й управлінських процесів і систем, необхідних для перекладу цього мислення на мову конкретних дій. Однієї із цих складових явно недостатньо для успіху. Тільки в сукупності вони можуть принести помітний і стійкий позитивний результат.

Наявність вартісного мислення означає, що менеджери вищої ланки за взаємною згодою бачать своє головне фінансове завдання в максимізації вартості й керуються чіткими правилами, що визначають, у яких випадках інші завдання, наприклад забезпечення зайнятості або захист навколишнього середовища, переважують головне; більше того, у них є тверде, засноване на науковому аналізі розуміння того, які параметри діяльності впливають на вартість компанії. Менеджери наприклад, зобов'язані знати, чи приведе прискорення зростання доходів або підвищення норми прибутку до створення нової вартості і повинні забезпечити все необхідне, щоб у рамках використовуваної стратегії ресурси й зусилля були спрямовані на поліпшення ключових показників. Аналітичні інструменти управління ринковими вартостями підприємства, такі, як вартісна оцінка методом дисконтованого грошового потоку й аналіз факторів вартості, достатньою мірою озброюють компанії для прийняття рішень, що сприяють створенню нової вартості.

Існують чотири основних умови, за яких виникає вартість: попит, корисність, дефіцитність і можливість передачі прав власності.

Таким чином, під вартість підприємств можна розуміти основу, навколо якої під впливом різноманітних чинників формуються ціни, і яка характеризує грошові відносини між заінтересованими у підприємствах особами (покупцями, продавцями, акціонерами, менеджерами, кредиторами тощо), віддзеркалюючи погляд ринку на вигоди від використання підприємств (їх майна, корпоративних та інших прав). Ціна виступає похідною від вартості; вона так само вказує на грошові відносини, але лише на ті, що приписуються підприємствам конкретними покупцями і продавцями.

У сучасному швидкозмінному світі, коли ринкова конкуренція стає все жорстокішою, виживання підприємств все більше залежить від факторів довгострокового порядку. Одна з найсучасніших концепцій менеджменту сьогодні – управління вартістю підприємства - дозволяє досягти стабільного руху у напрямку зростання, узгодити всі інші цілі управління підприємством та забезпечити його довгострокові перспективи.

Джерело: Піскажов О.О., Бассова О.О. «Теоретичні аспекти формування вартості підприємства»