Вартість цінних паперів

Вартість цінних паперів – вартість, що визначається сумою доходів, які цінні папери можуть принести їх власникові. Вартість цінних паперів визначається попитом на них та їх пропозицією. Котирування цінних паперів на біржі дає змогу визначити їх ринкову ціну.

Вартість цінних паперів звичайно залежить від трьох чинників: доходів від цінних паперів, темпів зміни доходів, ризику або невпевненості в доходах. З них найневизначенішим є оцінка ризику, особливо в умовах нестабільності економіки.

 

Під час оцінювання вартості цінних паперів рівень ризику враховує дисконтна відсоткова ставка. Чим більший ризик, тим непевніші доходи і тим більша відсоткова ставка.

Єдиний загальноприйнятий теоретичний підхід до оцінювання вартості цінних паперів такий: вартість цінних паперів визначають як теперішню вартість усіх майбутніх надходжень від них.

Цінні папери з погляду фіксованості доходів поділяють на цінні папери з фіксованим доходом (твердо відсоткові), цінні папери з нефіксованим доходом. До перших, зокрема, належать облігації та привілейовані акції, до других – прості акції. Облігації – це цінні папери, які мають право випускати держава чи підприємства на певний наперед визначений період часу, після чого вони підлягають викупу емітентом за номінальною вартістю. Власник облігацій, будучи кредитором одержує щорічно (щопіврічно, щоквартально) фіксований відсоток від їх номінальної вартості. Ціну облігації визначають як суму теперішньої вартості майбутніх доходів за рахунок купонних платежів та теперішньої вартості самої облігації, що сплачується емітентом при настанні терміну викупу облігації. Власники привілейованих акцій регулярно отримують гарантований дохід у вигляді дивідендів, що є певним фіксованим відсотком від номінальної вартості акції. Ці акції не мають визначеного терміну погашення, тому виплати на них можна розглядати як довічну ренту. Дивіденди на прості акції не гарантовані і залежать від наявності коштів у підприємства, яке здійснило емісію акцій, та його прибутків. Тому оцінювати вартість простих акцій значно складніше, ніж привілейованих, оскільки ця оцінка може ґрунтуватися лише на певних прогнозних показниках.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.