Модифікація вартості

Модифікація вартості (лат. modificatio – видозміна) – форми вартості товару, що утворюються під впливом додаткових факторів. Оскільки вартість товару – це втілена в продукті су спільно необхідна праця і виробничі відносини між людьми, то вона змінюється її зміною цих відносин.

Кожному етапу розвитку людського суспільства відповідає своє соціально-економічне поняття вартості. За простого товарного виробництва вартість товару визначається як W=c+q, а за капіталістичного (складного) – W=c+v+m, де c – вартість спожитих засобів виробництва, q – новостворена вартість, v – вартість необхідного продукту, m – додаткова вартість.

 

Характер виробничих відносин між підприємцем і безпосередніми виробниками визначає соціально-економічний зміст вартості товару в суспільстві. Так, якщо власником засобів виробництва є безпосередні виробники, то створена ними вартість належить їм. Поділ новоствореної вартості на v+m зумовлений потребами розширеного відтворення, атому в кінцевому підсумку додаткова вартість, що використовується на розвиток виробництва, підвищує добробут самих виробників, належить їм. Якщо власником підприємства є окрема особа, то виробники стають найманими працівниками привласнюють лише частину створеної ними вартості у формі необхідного продукту, яка дорівнює вартості робочої сили. Додаткова вартість, хоч і використовується на розширення виробництва, привласнюється власником підприємства. Отже, співвідношення v+m є відображенням виробничих відносин, які склалися в суспільстві. А тому вартість товару набуває цілком конкретної суспільно економічної форми і е частинкою (клітиною) існуючих в суспільстві виробничих відносин – історичною модифікацією вартості товару існує також модифікація вартості товару горизонтальна – індивідуальна вартість, яка визначається щодо конкретних умов виробництва, і суспільна вартість товару, що визначається стосовно виробництва продукції загалом у країні.

Відома також модифікація вартості товару щодо ступеня пізнання цієї категорії методом сходження від абстрактного до конкретного. На цій основі розрізняють такі вартості:

  • вартість виробництва, що утворюється на основі відносин виробництва,
  • вартість відтворення, що утворюється на основі відносин відтворення, причому просі ому відтворенню відповідає вартість простою відтворення, а розширеному – вартість розширеного відтворення,
  • ціна товару як кінцева форма вияву вартості товару, що формується в момент купівлі-продажу товару на ринку під дією як об'єктивних так і суб'єктивних факторів.

Модифікованими формами вартості є також ціна виробництва, монопольна ціна та ін.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.