Валютні відносини

Валютні відносини – сукупність відносин, пов'язаних із функціонуванням валюти в міжнародній торгівлі, економічному і технічному співробітництві, наданні та отриманні позик, кредитів тощо.

Учасниками валютних відносин є безпосередньо держава, юридичні й фізичні особи.

 

Правова регламентація виникнення, змін чи припинення валютних відносин базується на міжнародних угодах та внутрідержавних актах.

Валютні відносини поділяють на національні та світові.

Національні валютні відносини – це сукупність відносин, за допомогою яких здійснюється між народний платіжний обіг, формуються та використовуються валютні ресурси, необхідні для функціонування економіки країни. З організаційно-правового погляду національні валютні відносини – державно-правова форма організації функціонування валюти в країні, що склалася історично на основі інтернаціоналізації господарських зв'язків та закріплена національним законодавством з урахуванням норм міжнародного права. Вони є складовою частиною грошової системи країни, відносно самостійні й виходять за національні межі. Особливості національних валютних відносин визначаються ступенем розвитку економіки, зовнішніх зв’язків держави. Національні валютні відносини тісно пов'язані зі світовими валютними відносинами та формою організації функціонування валюти, що закріплена міждержавними угодами.

Характер функціонування і стабільність світових валютних відносин залежать від розстановки сил провідних країн світу та їх інтересів. Зв'язок світових валютних відносин із національними здійснюється через національні банки, що обслуговують та регулюють валютні відносини, і виявляється в міждержавному валютному регулюванні та координуванні валютних політик країн.

Взаємозв'язок національних і світових валютних відносин не означає їх тотожності оскільки різні їх завдання, умови функціонування й регулювання, вплив на економіку окремих країн та світову економічну систему. За інтернаціоналізації господарського життя посилюється залежність національної економіки від зовнішніх факторів – динаміки світового виробництва, рівня науки й техніки, розвитку міжнародної торгівлі.

Нестійкі міжнародні валютні відносини негативно впливають на національну економіку (різке зниження конкурентоспроможності на світових ринках продукції Японії через стрімке зростання курсу єни щодо долара США в 1994-95).

Стан валютних відносин залежить від розвитку національної та світової економіки, політичних обставин співвідношень між країнами та інших факторів. Оскільки в міжнародних економічних зв'язках, у т. ч. валютних, перехрещуються політика та економіка, дипломатія й комерція, промислове виробництво й торгівля, валютні відносини посідають особливе місце в національному і світовому господарствах. Невідповідність між зростаючим значенням і надійністю механізму функціонування міжнародних валютних відносин дає підстави характеризувати цю сферу, як здатну до валютних криз та потрясінь. Для запобігання цьому, а також для пом'якшення можливих негативних наслідків створено валютний механізм країн ЄС ін.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.