Банківська холдингова компанія

Банківська холдингова компанія – крупна банківська акціонерна компанія, що володіє значними пакетами акцій, у т.ч. контрольних, у декількох банках або компаніях.

Виникнення банківських холдингових компаній зумовлено потребами крупних промислових корпорацій в отриманні значних кредитів, процесом концентрації та централізації банківського та промислового капіталу, зрощуванням цих форм монополістичного капіталу, особливостями національного законодавства в банківській сфері.

Мета створення банківської холдингової компанії – посилення контролю за промисловістю та іншими сферами економіки й привласнення монопольне високих банківських прибутків. Засоби реалізації цієї мети – зниження відсоткових кредитних ставок та збільшення ставок на депозити (що дає змогу залучати більше вільних фінансових ресурсів), переливання позичкового капіталу між штатами, проведення ризикованіших операцій, контроль за інвестиціями та іншими сферами діяльності промислових корпорацій, ширші можливості вкладання капіталу в державні цінні папери (які не обкладаються податками та ін.). Щоб не порушувати чинного законодавства про неможливість придбання акцій нефінансових корпорацій (промислових, страхових, торгових та ін.), банківські холдингові компанії США створюють дочірні компанії, які здійснюють лізингові операції, факторинг, операції з нерухомістю та ін. Контроль за створенням банківських холдингових компаній, які є членами Федеральної резервної системи, здійснює Рада управляючих цієї організації, а інших банківських холдингових компаній – нечленів ФРС – Федеральна корпорація страхування депозитів. Для контролю за діяльністю банківських холдингових компаній необхідно спершу придбати у ФРС акції в обсязі не менше 3% їх (банківських холдингових компаній) акціонерного капіталу та нерозподіленого прибутку, а із зростанням могутності величина придбаних акцій пропорційно збільшується. Водночас дивіденди на ці акції не перевищують 6%, що зумовлено необхідністю проводити узгоджену грошово-кредитну політику в країні.

Окремі банківські холдингові компанії компанії мають свої філіали за кордоном. Розрізняють портфельні банківські холдингові компанії (які є власниками контрольних пакетів акцій інших банків та компаній і контролюють їх діяльність), інвестиційні банківські холдингові компанії (які, крім функцій портфельних банківських холдингових компаній, управляють портфелем цінних паперів придбаних банків або компаній), регіональні банківські холдингові компанії (діяльність яких охоплює окремі регіони і штати), надрегіональні (діяльність яких поширюється на декілька штатів), транснаціональні(здійснюють відповідні операції за межами країни), багатобанківські, однобанківські та ін. У середині 90-х у США існувало майже 6,5 тис. банківських холдингових компаній, вони контролювали майже 10000 банків, а їх активи перевищували 90% банківських активів країни. В умовах перехідної економіки позитивний досвід США у створенні та регулюванні діяльності банківських холдингових компаній доцільно використовувати в Україні та в інших державах СНД.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.